สถาบันการอาชีว3
รางวัลพระราชทานรักษาสภาพ56

ลิงก์รับสมัครเว็บวิทยาลัย

ขั้นตอนการสมัครผ่านระบบออนไลน์

ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลผู้สมัคร ให้เรียบร้อย (สามารถอ่านคำอธิบายเพิ่มเติมได้ที่เว็บรับสมัครเข้าเรียน)

ขั้นตอนที่ 2 เลือกสาขาที่ต้องการสมัคร (สามารถอ่านคำอธิบายเพิ่มเติมได้ที่เว็บรับสมัครเข้าเรียน)

สามารถคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดสาขาที่เปิดรับสมัคร

ขั้นตอนที่ 3 พิมพ์ใบสมัคร เมื่อได้กรอกข้อมูล ตามข้อ 1 และ2 เรียบร้อยแล้วให้ปริ้นใบสมัครเพื่อนำมายื่นในวันรับสมัคร (สามารถอ่านคำอธิบายเพิ่มเติมได้ที่เว็บรับสมัครเข้าเรียน)

ขั้นตอนที่ 4 ยื่นใบสมัคร ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

หลักฐานในการยื่นใบสมัคร

1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
2. ใบสมัครที่ได้พิมพ์ตาม ข้อ 3 จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาใบ ปพ.1 หรือใบรับรองผลการเรียนที่มีคะแนนสะสม (กรณีที่ยังไม่ได้รับใบปพ.1 ฉบับจริง)
4. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
5. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
6. สามารถยื่นใบสมัครได้ในระหว่างวันที่ 19-23 มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

หมายเหตุ : มีเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และข้อสงสัยโทร : 074-311202 ต่อ 517

ลิงก์รับสมัครเว็บวิทยาลัย
หลักสูตรที่รับสมัคร