VEC Online Admission Form

แบบฟอร์มรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

รอบวันที่ 11 ก.พ. 2557 - 24 มี.ค. 2557
ระดับ ปวช
  
1.ระบบปกติ สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี (2474)
2.ระบบปกติ สาขาวิชาการตลาด สาขางานการตลาด (2481)
3.ระบบปกติ สาขาวิชาการเลขานุการ สาขางานการเลขานุการ (2485)
4.ระบบปกติ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (2491)
5.ระบบปกติ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต (2514)
6.ระบบปกติ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารและโภชนาการ (2498)
7.ระบบปกติ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ (2505)
8.ระบบปกติ สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานการโรงแรม (2518)
9.ระบบปกติ สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขางานการท่องเที่ยว (2521)
10.ระบบทวิภาคี สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก สาขางานธุรกิจค้าปลีกทั่วไป (2490)
 
ระดับ ปวส
  
1.ระบบทวิภาคี สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี (2523)
2.ระบบทวิภาคี สาขาวิชาการตลาด สาขางานการตลาด (2524)
3.ระบบทวิภาคี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (2525)
4.ระบบทวิภาคี สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขางานการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (2526)
5.ระบบทวิภาคี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขางานธุรกิจค้าปลีกทั่วไป (2527)
6.ระบบทวิภาคี สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน สาขางานการจัดการสำนักงาน (2529)
7.ระบบทวิภาคี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต (2532)
8.ระบบทวิภาคี สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานการประกอบอาหาร (2530)
9.ระบบทวิภาคี สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร สาขางานอุตสาหกรรมอาหาร (2531)
10.ระบบทวิภาคี สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ (2533)
หมายเหตุ  วิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครดังนี้
สาขาวิชาการบัญชีและคอมพิวเตอร์ เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.25
จึงจะมีสิทธิ์ในการสมัคร และสาขาวิชาอื่น ๆ  เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
  จึงจะมีสิทธิ์ในการสมัคร

  

ค้นข้อมูลและพิมพ์ใบสมัคร

ขั้นตอนการรับสมัครออนไลน์

 1. นักเรียน นักศึกษาสามารถเลือกสมัครเรียนได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น

 2. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก เพื่อแสดงตัวตน แล้วคลิกปุ่มตกลง

 3. กรอข้อมูลในใบสมัครออนไลน์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์

 4. สั่งพิมพ์ใบสมัครออนไลน์ และให้นำใบสมัครมายืนยันการสมัครเข้าเรียน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาตามกำหนดการวันเวลาที่วิทยาลัยฯ กำหนดไว้

 5. เอกสารที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร  - สำเนาใบรบ.1 หรือ ใบ ปพ.1 , รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 3 รูป, สำเนาบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

 6. ในการนี้นักเรียน นักศึกษาจะต้องซื้อคู่มือการศึกษาต่อในการสมัครที่วิทยาลัยฯ เพื่อดูรายละเอียดต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ และกรอกแบบฟอร์มบัตรเข้าสอบในการสมัครเข้าเรียนในปีการศึกษา  2557

 7. นักเรียน นักศึกษา กรอกบัตรสมัครสอบอีกครั้งในคู่มือการศึกษาต่อ เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับสมัครออกบัตรประจำตัวในการเข้าสอบให้นักเรียน นักศึกษาอีกครั้งหนึ่ง

กำหนดการรับสมัคร

 1. การรับสมัคร    ตั้งแต่บัดนี้ – 24 มีนาคม 2557  
  ในเวลาราชการสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 19 มีนาคม 2557,  20-24 มีนาคม 2557  ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ  ห้องทะเบียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

 2. ประกาศรายชื่อผู้สมัครและมีสิทธิ์สอบ วันที่ 28 มีนาคม 2557 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาและเว็บไซค์วิทยาลัยฯ

 3. การสอบคัดเลือก วันที่ 30 มีนาคม 2557 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา  เวลา 08.30 – 16.30 น.

 4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก วันที่ 3 เมษายน 2557 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาและเว็บไซค์วิทยาลัยฯ

 5. การมอบตัวและลงทะเบียน วันที่ 10 เมษายน 2557 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา