Get Adobe Flash player

จำนวนผู้เข้าชม

067861
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
4
53
78
67687
761
858
67861

Your IP: 1.179.131.129
2023-01-31 00:35

Login Form

ความสำเร็จ "จบภาคการศึกษา 2559"
Written on 15/03/2561, 18:41 by ketjirain
2559  การรับประกาศนียบัตรของผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ภาควิชาศิลปกรรม  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 15 มีนาคม...
Written on 08/03/2561, 04:41 by apipong
2559-2  ภาควิชาศิลปกรรมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับชาติ 2560ชื่อผลงาน "โคมไฟกรงนกสืบสานสร้างสรรค์ด้วยลวดลายเรือกอและ"ได้รับรางวัลชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 9 ด้านหัตถศิลป์ (9.2...
Written on 10/02/2561, 04:41 by apipong
2559-3  ภาควิชาศิลปกรรมจัดกิจกรรมแนะแนวการเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ปีการศึกษา 2561ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ  อ.เมือง จ.สงขลาวันที่ 9 กุมภาพันธ์...
Written on 01/02/2561, 20:41 by apipong
2559-4  คณะครูภาควิชาศิลปกรรมนำนักเรียนเข้าชมนิทรรศการ "แลศิลป์ สมิหลา"ณ หอศิลป์สงขลา (Art Mill Songkhla Art Center)  อ.เมือง จ.สงขลาวันที่ 1 กุมภาพันธ์...
Written on 03/04/2560, 04:14 by apipong
2017-04-03-04-14-49  คณะครูภาควิชาศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา นำนักเรียนชั้น ปวช.2 เข้าร่วมกิจกรรมแทงหยวก วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา ซึ่งจัดโดย สาขาวิชาศิลปกรรมและออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมี นายเอกรินทรท์ ชัยจะโป๊ะ...
Written on 03/04/2560, 04:13 by ketjirain
2d-animation    การแข่งขันทักษะ 2D Animation ทักษะวิชาชีพศิลปกรรม โดยนักเรียนภาควิชาศิลปกรรม สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคใต้ ณ จังหวัดสุราษฎธานี เมื่อวันที่ 4-6 มกราคม 2560...
Written on 23/03/2560, 09:41 by admin
2017-03-23-09-41-00กิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนวัดโตนดด้วน 14 มกราคม 2560   ณ  โรงเรียนวัดโตนดด้วน
Written on 23/03/2560, 09:41 by admin
2017-03-23-09-41-14  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา ได้เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อฝึกปฏิบัติให้รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นหมู่...
Written on 23/03/2560, 09:41 by admin
2017-03-23-09-41-29   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ได้จัดงานกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 61 ในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 โดยใช้แนวคิดว่า “พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์...
Written on 23/03/2560, 09:41 by admin
2017-03-23-09-41-43  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาจัดให้บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างสุขภาพเพื่อให้มีสุขภาพดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ณ สนามบาสเกตบอล...
Written on 23/03/2560, 09:40 by admin
2017-03-23-09-40-01การบริจาคโลหิต “ทำความดีเพื่อพ่อ” 15 พฤศจิกายน 2559   ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
Written on 23/03/2560, 09:40 by admin
2017-03-23-09-40-17  วิทยาลัยอาฃีวศึกษาสงขลา ได้จัดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยอาฃีวศึกษาสงขลา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ตามระบบประชาธิปไตยณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ...
Written on 23/03/2560, 09:40 by admin
2017-03-23-09-40-31กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ ร่วมรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 10 มกราคม 2560   ณ...
Written on 23/03/2560, 09:40 by admin
2560   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษาช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2560 ภายใต้แนวคิด "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร"เพื่อให้นักเรียน...
Written on 23/03/2560, 09:39 by admin
startup-thailand-4-0  บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาได้นำผลงานนวัตกรรมและงานวิจัยเข้าร่วมกิจกรรมStartup Thailand 4.0 ที่จัดโดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและเพิ่มประสบการณ์การทำงานร่วมกันในวันที่...
Written on 03/04/2560, 04:54 by apipong
2017-04-03-04-54-32  ดาวน์โหลดข้อมูลของศิลปกรรม
Written on 03/04/2560, 04:54 by ketjirain
flashดาวห์โหลดคู่มือการใช้โปรแกรม
Written on 22/02/2560, 09:44 by admin
2017-02-22-09-44-18ทดสอบประชาสัมพันธ์ด้วยไฟล์

หัวหน้าภาควิชา

นางจารุภา  ทองนุ้ย
หัวหน้าภาควิชา

คณะครูประจำภาควิชา

นายอภิพงษ์ วงศ์เกียรติกุล
นายจิโรภาส ชุติมาศ
นายรุจพนธ์ หนิมพานิช
นางสาวอุษา บินหรีม
นางสาวเกศจิรา อินทภูมิ

ระบบสารสนเทศ

เนื้อหาสาระที่ได้จากเว็บ

เนื้อหาสาระที่ได้จากเว็[

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 74 ถ.รามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Copyright © 2014. All Rights Reserved.