Get Adobe Flash player

จำนวนผู้เข้าชม

040925
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
17
4
21
40826
474
558
40925

Your IP: 1.179.131.129
2023-01-30 21:09

Login Form

Written on 30/03/2561, 03:53 by tatsina
2018-03-30-03-53-05โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อเป็นศูนย์กลางด้านอาชีวศึกษาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ภายใต้กิจกรรม English Camp "Intensive English Program"  เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาต่างประเทศของนักเรียน...
Written on 30/03/2561, 02:53 by ismaair
2018-03-30-02-53-51 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ได้จัดโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต...
Written on 26/04/2560, 07:51 by surasak
2559-2  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา ได้เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อฝึกปฏิบัติให้รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นหมู่...
Written on 05/04/2560, 14:19 by mizpui
2017-04-05-14-19-00โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ " พัฒนาใบช่วยสอน " เพื่อพัฒนาสู่การประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา วันที่ ๔ - ๕ เมษายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมดาหลาวิลล์...
Written on 03/04/2560, 04:15 by mizpui
2017-04-03-04-15-35คณะครูภาควิชาสามัญสัมพันธ์ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากร สู่สถานศึกษาคุณธรรม จริยธรรม  วันที่ 17 มีนาคม 2560  ณ ห้องประขุมราชพฤกษ์...
Written on 24/03/2560, 02:07 by admin
61   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ได้จัดงานกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 61 ในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 โดยใช้แนวคิดว่า “พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์...
Written on 24/03/2560, 02:07 by admin
2017-03-24-02-07-29  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาจัดให้บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างสุขภาพเพื่อให้มีสุขภาพดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ณ สนามบาสเกตบอล...
Written on 24/03/2560, 02:04 by admin
2017-03-24-02-04-00กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ ร่วมรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 10 มกราคม 2560   ณ...
Written on 24/03/2560, 02:04 by admin
2560   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษาช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2560 ภายใต้แนวคิด "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร"เพื่อให้นักเรียน...
Written on 24/03/2560, 02:04 by admin
2017-03-24-02-04-53กิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนวัดโตนดด้วน 14 มกราคม 2560   ณ  โรงเรียนวัดโตนดด้วน
Written on 24/03/2560, 02:03 by admin
2017-03-24-02-03-00กิจกรรมทำความดีเพื่อพ่อ อาชีวะสงขลาจิตอาสา (การบริจาคโลหิต) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 15 พฤศจิกายน 2559 ณ...
Written on 24/03/2560, 02:03 by admin
2017-03-24-02-03-28  วิทยาลัยอาฃีวศึกษาสงขลา ได้จัดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยอาฃีวศึกษาสงขลา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ตามระบบประชาธิปไตยณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ...
Written on 24/03/2560, 02:02 by admin
999-999999,999 คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์ 9 กุมภาพันธ์ 2560  ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
Written on 24/03/2560, 02:02 by admin
startup-thailand-4-0  บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาได้นำผลงานนวัตกรรมและงานวิจัยเข้าร่วมกิจกรรมStartup Thailand 4.0 ที่จัดโดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและเพิ่มประสบการณ์การทำงานร่วมกันในวันที่...
Written on 30/03/2561, 04:04 by tatsina
2018-03-30-04-04-49กำหนดการลงทะเบียนของนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และลงทะเบียนหลังกำหนด ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดดังเอกสาร...
Written on 30/03/2561, 03:08 by tatsina
2018-03-30-03-08-25 คำสั่งวิทยาลัยอาฃีวศึกษาสงขลา ที่ ๒๒๑/๒๕๖๑ เรื่อง...
Written on 03/04/2560, 04:54 by mizpui
2560 คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาที่ ๑๘๗/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรรักษาการณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เวรประจำเดือนพฤษภาคม...

หัวหน้าภาควิชา

นางจินตนาถ จุลเอียด

หัวหน้าภาควิชา

คณะครูประจำภาควิชา

นางสาวสุพัตรา ศรีโภคา
นางละอองดาว เสนะพันธุ์
นายอิสมะแอ หลำหล๊ะ
นางโณเรีย สอเหรบ
นางสาวนิชาภัทร นวลมังสอ
นางสาวขันสวาท หินเธาว์
นายธนิก นาคพันธุ์
นางชลลดา ชลหิรัญ
นางสรัญญา สิทธิโชติพงค์
นางรัญญา เพ็งจันทร์
นางสาวอาทิตวรรณ ต่วนศิริ
นางสาวทรรศินา ศรีธรรมรัตน์
นางไมตรี ทิพาพงศ์
นางสาวรัชดา เสพมงคลเลิศ
นางสาวดารินา เคี่ยมเค้า
นางสาวจรีรัตน์ ปานแก้ว
นางสาวจันทร์จิรา ธนะนิมิตร
นางพรรณรัตน์ รอดคล้าย
นายสุรักษ์ ประสมศรี
นายพูนศักดิ์ ดีมาก

ระบบสารสนเทศ

เนื้อหาสาระที่ได้จากเว็บ

เนื้อหาสาระที่ได้จากเว็บ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 74 ถ.รามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Copyright © 2014. All Rights Reserved.