Get Adobe Flash player

จำนวนผู้เข้าชม

040948
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
40
4
44
40826
497
558
40948

Your IP: 1.179.131.129
2023-01-30 23:39

Login Form

หมวดหมู่หน้าแรก

กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2559

 

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา ได้เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม
ของลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อฝึกปฏิบัติให้รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นหมู่ รู้จักยอมรับในบทบาทหน้าที่ซึ่งกันและกัน
ทั้งในด้านการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ตลอดจนการสร้างเสริมคุณธรรม ความมีวินัยและการฝึกให้รู้จักช่วยเหลือตัวเองเมื่อยามคับขัน
ณ สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้ จังหวัดสงขลา

 

 

 

 

 

หัวหน้าภาควิชา

นางจินตนาถ จุลเอียด

หัวหน้าภาควิชา

คณะครูประจำภาควิชา

นางสาวสุพัตรา ศรีโภคา
นางละอองดาว เสนะพันธุ์
นายอิสมะแอ หลำหล๊ะ
นางโณเรีย สอเหรบ
นางสาวนิชาภัทร นวลมังสอ
นางสาวขันสวาท หินเธาว์
นายธนิก นาคพันธุ์
นางชลลดา ชลหิรัญ
นางสรัญญา สิทธิโชติพงค์
นางรัญญา เพ็งจันทร์
นางสาวอาทิตวรรณ ต่วนศิริ
นางสาวทรรศินา ศรีธรรมรัตน์
นางไมตรี ทิพาพงศ์
นางสาวรัชดา เสพมงคลเลิศ
นางสาวดารินา เคี่ยมเค้า
นางสาวจรีรัตน์ ปานแก้ว
นางสาวจันทร์จิรา ธนะนิมิตร
นางพรรณรัตน์ รอดคล้าย
นายสุรักษ์ ประสมศรี
นายพูนศักดิ์ ดีมาก

ระบบสารสนเทศ

เนื้อหาสาระที่ได้จากเว็บ

เนื้อหาสาระที่ได้จากเว็บ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 74 ถ.รามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Copyright © 2014. All Rights Reserved.