Get Adobe Flash player

จำนวนผู้เข้าชม

020285
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
54
22
240
19698
635
1197
20285

Your IP: 3.84.243.246
2019-02-15 21:26

Login Form

Written on 03/04/2560, 03:34 by nuchjarin
2017-04-03-03-34-16กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม ณ โรงแรมดาหลา วิลล์   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา  
Written on 23/03/2560, 08:19 by admin
999-999999,999 คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์ 9 กุมภาพันธ์ 2560  ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
Written on 23/03/2560, 08:19 by admin
startup-thailand-4-0  บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาได้นำผลงานนวัตกรรมและงานวิจัยเข้าร่วมกิจกรรมStartup Thailand 4.0 ที่จัดโดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและเพิ่มประสบการณ์การทำงานร่วมกันในวันที่...
Written on 23/03/2560, 08:15 by admin
2017-03-23-08-15-52กิจกรรมทำความดีเพื่อพ่อ อาชีวะสงขลาจิตอาสา (การบริจาคโลหิต) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 15 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ...
Written on 23/03/2560, 08:14 by admin
2017-03-23-08-14-03กิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนวัดโตนดด้วน 14 มกราคม 2560   ณ  โรงเรียนวัดโตนดด้วน
Written on 23/03/2560, 08:14 by admin
2560   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษาช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2560 ภายใต้แนวคิด "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร"เพื่อให้นักเรียน...
Written on 23/03/2560, 08:14 by admin
2017-03-23-08-14-58กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ ร่วมรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 10 มกราคม 2560   ณ...
Written on 23/03/2560, 08:13 by admin
2017-03-23-08-13-33  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา ได้เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อฝึกปฏิบัติให้รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นหมู่...
Written on 23/03/2560, 08:12 by admin
2017-03-23-08-12-49  วิทยาลัยอาฃีวศึกษาสงขลา ได้จัดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยอาฃีวศึกษาสงขลา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ตามระบบประชาธิปไตยณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ...
Written on 23/03/2560, 08:10 by admin
2017-03-23-08-10-28   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ได้จัดงานกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 61 ในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 โดยใช้แนวคิดว่า “พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์...
Written on 23/03/2560, 08:09 by admin
2017-03-23-08-09-53  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาจัดให้บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างสุขภาพเพื่อให้มีสุขภาพดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ณ สนามบาสเกตบอล...
Written on 23/03/2560, 06:26 by admin
testtest ข่าวกิจกรรม
Written on 17/07/2561, 08:27 by admin
2018-07-17-08-27-46 ด้วยชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กำหนดจัดทำโครงการฝึกอบรมมารยาทการเข้าสังคมให้แก่นักเรียน นักศึกษาชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561  ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น.ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ...
Written on 30/12/2559, 08:30 by admin
5ตามที่แผนกได้จัดทำกิจ 5 ส

หัวหน้าภาควิชา

นางสุวิมล สุวรรณรัศมี

หัวหน้าภาควิชา

คณะครูประจำภาควิชา

นางสาวสุลักษณี รัตนะ
นางนุชจรินทร์ คำมี
นางสาวสิริพร พูลเกิด
นายศราวุฒิ นาสิทธิ์
นายพิเชษฐ์ ขุนบำรุง
นายราชพงศ์ ทองราช
นางพีฤดา กาญจนะไพโรจน์
นายวีระพล พลนิกาย

ระบบสารสนเทศ

เนื้อหาสาระที่ได้จากเว็บ

เนื้อหาสาระที่ได้จากเว็ป

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 74 ถ.รามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Copyright © 2014. All Rights Reserved.