Get Adobe Flash player

จำนวนผู้เข้าชม

042337
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
40
11
70
42159
124
499
42337

Your IP: 1.179.131.129
2022-12-07 13:42

Login Form

Written on 03/04/2560, 04:04 by suda
2017-04-03-04-04-42คณะครูและบุคคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ปีการศึกษา2560 วันที่ 23 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมดาหลาวิลล์...
Written on 24/03/2560, 01:34 by admin
2017-03-24-01-34-14  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาจัดให้บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างสุขภาพเพื่อให้มีสุขภาพดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ณ สนามบาสเกตบอล...
Written on 24/03/2560, 01:33 by admin
2560   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษาช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2560 ภายใต้แนวคิด "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร"เพื่อให้นักเรียน...
Written on 24/03/2560, 01:33 by admin
2017-03-24-01-33-23กิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนวัดโตนดด้วน 14 มกราคม 2560   ณ  โรงเรียนวัดโตนดด้วน
Written on 24/03/2560, 01:33 by admin
2017-03-24-01-33-39  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา ได้เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อฝึกปฏิบัติให้รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นหมู่...
Written on 24/03/2560, 01:33 by admin
61   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ได้จัดงานกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 61 ในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 โดยใช้แนวคิดว่า “พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์...
Written on 24/03/2560, 01:32 by admin
2017-03-24-01-32-05กิจกรรมทำความดีเพื่อพ่อ อาชีวะสงขลาจิตอาสา (การบริจาคโลหิต) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 15 พฤศจิกายน 2559 ณ...
Written on 24/03/2560, 01:32 by admin
2017-03-24-01-32-25  วิทยาลัยอาฃีวศึกษาสงขลา ได้จัดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยอาฃีวศึกษาสงขลา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ตามระบบประชาธิปไตยณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ...
Written on 24/03/2560, 01:32 by admin
2017-03-24-01-32-44กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ ร่วมรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 10 มกราคม 2560   ณ...
Written on 24/03/2560, 01:31 by admin
999-999999,999 คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์ 9 กุมภาพันธ์ 2560  ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
Written on 24/03/2560, 01:31 by admin
startup-thailand-4-0  บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาได้นำผลงานนวัตกรรมและงานวิจัยเข้าร่วมกิจกรรมStartup Thailand 4.0 ที่จัดโดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและเพิ่มประสบการณ์การทำงานร่วมกันในวันที่...
Written on 03/04/2560, 04:55 by suda
pdf  ทดสอบประชาสัมพันธ์โดยการแนบไฟล์PDF ดาวน์โหลดเอกสาร
Written on 11/06/2561, 09:45 by admin
2018-06-11-09-45-30   สาขาวชิาคหกรรม เป็นสาขาวชิาทีมีอาชีพรองรับมากมาย เป็นสาขาวชิาทีใชท้กัษะสูง  ผลตอบแทนทีไดร้ับก็สูงไปดว้ยตามลกัษณะ ของผลงาน ตลอดจนสามารถประกอบอาชีพอิสระได้...
Written on 30/03/2561, 04:34 by suda
fix-it-centerโครงการ fix it center แผนกคหกรรมศาสตร์ ให้บริการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรการจัดดอกไม้        

หัวหน้าภาควิชา

นางยุพิน กิติโกระ
หัวหน้าภาควิชา

คณะครูประจำภาควิชา

นางสาวกัญชลี สาครไพบูลย์
นางกฤษณา คุณเอนก
นางกรรณิการ์ ชุติมาศ
นางสาวสุดา แก้วนพรัตน์

ระบบสารสนเทศ

เนื้อหาสาระที่ได้จากเว็บ

เนื้อหาสาระที่ได้จากเว็บ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 74 ถ.รามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Copyright © 2014. All Rights Reserved.