Get Adobe Flash player

จำนวนผู้เข้าชม

056966
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
53
14
67
56686
1566
766
56966

Your IP: 1.179.131.129
2023-01-30 23:54

Login Form

Written on 30/03/2561, 05:01 by chakrit
fix-it-centerกิจกรรมโครงการ Fix It Center ภาควิชาอาหารและโภชนาการ  8-21 มีนาคม 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
Written on 03/04/2560, 04:09 by chakrit
2017-04-03-04-09-23โครงการฝึกอบรม หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ (อาชีวภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 1)หลักสูตรอาหารว่างยอดนิยม ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม - 9 เมษายน 2560 ณ ภาควิชาอาหารและโภชนาการ...
Written on 03/04/2560, 04:02 by chalida_sengvun
2017-04-03-04-02-03คณะครูภาควิชาอาหารและโภชนาการได้เข้าร่วมอบรมคุณธรรมจริยธรรม เมื่อวันที่  23  มีนาคม  2560 ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์...
Written on 24/03/2560, 01:42 by admin
2017-03-24-01-42-16  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา ได้เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อฝึกปฏิบัติให้รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นหมู่...
Written on 24/03/2560, 01:42 by admin
61   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ได้จัดงานกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 61 ในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 โดยใช้แนวคิดว่า “พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์...
Written on 24/03/2560, 01:42 by admin
2017-03-24-01-42-52  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาจัดให้บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างสุขภาพเพื่อให้มีสุขภาพดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ณ สนามบาสเกตบอล...
Written on 24/03/2560, 01:41 by admin
2017-03-24-01-41-15กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ ร่วมรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 10 มกราคม 2560   ณ...
Written on 24/03/2560, 01:41 by admin
2560   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษาช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2560 ภายใต้แนวคิด "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร"เพื่อให้นักเรียน...
Written on 24/03/2560, 01:41 by admin
2017-03-24-01-41-58กิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนวัดโตนดด้วน 14 มกราคม 2560   ณ  โรงเรียนวัดโตนดด้วน
Written on 24/03/2560, 01:40 by admin
2017-03-24-01-40-44  วิทยาลัยอาฃีวศึกษาสงขลา ได้จัดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยอาฃีวศึกษาสงขลา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ตามระบบประชาธิปไตยณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ...
Written on 24/03/2560, 01:39 by admin
999-999999,999 คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์ 9 กุมภาพันธ์ 2560  ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
Written on 24/03/2560, 01:39 by admin
startup-thailand-4-0  บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาได้นำผลงานนวัตกรรมและงานวิจัยเข้าร่วมกิจกรรมStartup Thailand 4.0 ที่จัดโดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและเพิ่มประสบการณ์การทำงานร่วมกันในวันที่...
Written on 24/03/2560, 01:39 by admin
2017-03-24-01-39-58กิจกรรมทำความดีเพื่อพ่อ อาชีวะสงขลาจิตอาสา (การบริจาคโลหิต) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 15 พฤศจิกายน 2559 ณ...
Written on 03/04/2560, 04:58 by chalida_sengvun
2017-04-03-04-58-19 ทดสอบการแนบไฟล์
Written on 05/01/2560, 07:56 by admin
testtest ข่าวประชาสัมพันธ์
Written on 30/03/2561, 04:33 by TEANTA
2018-03-30-04-33-37  1.ขนมปำจี  2.ขนมบ้าบิ่น  3.ทองม้วนสด    

หัวหน้าภาควิชา

นางอรอนงค์ ศิลป์สาย

หัวหน้าภาควิชา

คณะครูประจำภาควิชา

นางจิราภรณ์ พันธุ์อำไพ
นางเตือนตา แสงมณี
นางสาวสุภาพร รัตนเกตุ
นายสราวุธ จินดาเพ็ชร
นายชาคริต จันทชาติ
นายวีรเดช มณีพงศ์
นางสาวปิ่นฤทัย แผ่เต็ม
นางสาวพิมพ์ธีรา เศวตธรรมรังศรี
นางสาวปฏิญญา ราชโรจน์

ระบบสารสนเทศ

เนื้อหาสาระที่ได้จากเว็บ

เนื้อหาสาระที่ได้จากเว็บ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 74 ถ.รามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Copyright © 2014. All Rights Reserved.