Get Adobe Flash player

จำนวนผู้เข้าชม

056943
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
30
14
44
56686
1543
766
56943

Your IP: 1.179.131.129
2023-01-30 21:35

Login Form

ประวัติแผนก

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๔๘๑ มีชื่อว่า “โรงเรียนช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสงขลา”  สังกัดกรมวิชาการ  กระทรวงธรรมการ  โดยรับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นประถมปี่ที่ 4  เข้าเรียนแผนกวิชาช่างเย็บผ้า  แผนกช่องทอผ้า  พ.ศ. ๒๔๙๐  เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนการช่างสตรีสงขลา”  สังกัดกองโรงเรียนการช่าง  กรมอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดสอนแผนกการช่างสตรีเพียงแผนกเดียวและเรียกชื่อระดับชั้นว่า มัธยมอาชีวศึกษาตอนต้น  รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นประถมปีที่ ๔  เข้าเรียน พ.ศ. ๒๕๑๖  เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโรงเรียนอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๑๙  ได้รับการพัฒนาปรับปรุงและยกฐานะเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา วิทยาเขต ๒  โดยรวมกับโรงเรียนเทคนิคสงขลาซึ่งเป็นวิทยาเขต ๑ ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๒๒  แยกจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา  วิทยาเขต ๒ เป็น “วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา”

ภาควิชาอาหารและโภชนาการ/อุตสาหกรรมอาหาร เป็นหน่วยงานในวิทยาลัยอาชีวศึกษา

สงขลา  สถาบันภาคใต้ ๓  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ตั้งขึ้นเมื่อ 1 กันยายน 2481

 

หัวหน้าภาควิชา

นางอรอนงค์ ศิลป์สาย

หัวหน้าภาควิชา

คณะครูประจำภาควิชา

นางจิราภรณ์ พันธุ์อำไพ
นางเตือนตา แสงมณี
นางสาวสุภาพร รัตนเกตุ
นายสราวุธ จินดาเพ็ชร
นายชาคริต จันทชาติ
นายวีรเดช มณีพงศ์
นางสาวปิ่นฤทัย แผ่เต็ม
นางสาวพิมพ์ธีรา เศวตธรรมรังศรี
นางสาวปฏิญญา ราชโรจน์

ระบบสารสนเทศ

เนื้อหาสาระที่ได้จากเว็บ

เนื้อหาสาระที่ได้จากเว็บ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 74 ถ.รามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Copyright © 2014. All Rights Reserved.