จำนวนผู้เข้าชม

177139
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1
108
192
176422
5455
9770
177139

Your IP: 1.179.131.129
2023-01-31 00:02

Login Form

เอกสารเผยแพร่งานแผนฯ

ข้อมูลแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ดาเนินการจัดทามาตรฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 11 ประเด็นการประเมิน โดยการมีส่วนส่วนของผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมกาหนดมาตรฐานของสถานศึกษา และได้นามาตรฐานของสถานศึกษามาเป็นแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ. 2562-2566 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบตลอดระยะเวลา 5 ปี และนาสู่การรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งการประเมินคุณภาพภายใน การประเมินภายนอกและการประเมินตามมาตรฐาน APACC รายละเอียดดังเอกสารแนบ

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 74 ถ.รามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

โทร : 074-311202 , Fax : 074-313512
Copyright © 2014. All Rights Reserved.