จำนวนผู้เข้าชม

177124
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
94
83
177
176422
5440
9770
177124

Your IP: 1.179.131.129
2023-01-30 22:25

Login Form

เผยแพร่งานวิจัยปี2563

ชื่อเรื่อง  :  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบกลุ่มเพื่อน

ช่วยเพื่อน รายวิชาคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2/1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

ผู้วิจัย  :  นายพิเชษฐ์  ขุนบำรุง

ปีการศึกษา : 2563

 

บทคัดย่อ

 

          การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2/1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน

          ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา  โดยผู้วิจัยเลือกกำหนดกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง ได้แก่ นักเรียนระดับชั้น ปวช.2/1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 39 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบทดสอบ การเรียนรู้ มีลักษณะเป็นข้อคำถามชนิดเลือกตอบ (Multiple choice) 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเอง ผ่านระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง จำนวน 39 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 สำหรับข้อมูลที่ได้นำมาทำการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติ t-test

          ผลการวิจัยพบว่า

1. การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ สัมประสิทธิ์ การกระจายของคะแนนสอบ (C.V.) พบว่าคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน เท่ากับ 10.46 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) เท่ากับ 2.06 และคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ  11.51 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) เท่ากับ 1.57 ผลการเปรียบเทียบ พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน การกระจายของคะแนนหลังเรียนต่ำกว่าก่อนเรียน และ เมื่อพิจารณา ค่าสัมประสิทธิ์ของการกระจายหลังเรียน (The Coefficient of Variation : C.V.) ปรากฏว่า ได้ค่า C.V. = 13.64 อยู่ในเกณฑ์ดี แสดงว่านักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

2. ค่าสถิติในการทดสอบสมมุติฐานใช้การแจกแจงแบบที (t-test) กรณีมีความแตกต่าง ของค่าเฉลี่ยจากประชากรกลุ่มเดียว แต่จะทำการทดสอบ 2 ครั้ง (Paired-Samples Test) พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ  

ดาวน์โหลดบทคัดย่อ คลิกที่นี่

 

 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 74 ถ.รามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

โทร : 074-311202 , Fax : 074-313512
Copyright © 2014. All Rights Reserved.