จำนวนผู้เข้าชม

177091
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
61
83
144
176422
5407
9770
177091

Your IP: 1.179.131.129
2023-01-30 20:47

Login Form

เผยแพร่งานวิจัยปี2563

ชื่อเรื่อง  :  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีชั้นสูง 1 ระดับชั้น ปวส. 1/2 การบัญชี

    โดยใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน

ผู้วิจัย    :  นางสาวเนตรดาว  แซ่หล่าย

ปีการศึกษา  :  2563

 

บทคัดย่อ

 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาโดยใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ในการใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนว่าสูงขึ้นจากการเรียนโดยไม่ใช้กิจกรรม  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาระดับ  ปวส.1/2 การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา จำนวน 36 คน ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2563 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยได้แบ่งกลุ่มการเรียน เพื่อใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน ซึ่งแบ่งเป็น 6 กลุ่ม ๆ ละ กลุ่มละ 5-6 คน โดยให้ผู้เรียนได้อธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาการเรียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน มีลักษณะและวิธีดำเนินการสร้าง และตรวจสอบประสิทธิภาพและคุณภาพ ซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบทดสอบ ได้ใช้สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ โดยใช้การทดสอบค่าที  (t test dependent)

 

ผลการวิจัยพบว่า

ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนการบัญชีชั้นสูง 1 เรื่อง การบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเช่า ของผู้เรียนโดยใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน สูงกว่า ก่อนใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 74 ถ.รามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

โทร : 074-311202 , Fax : 074-313512
Copyright © 2014. All Rights Reserved.