จำนวนผู้เข้าชม

177118
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
88
83
171
176422
5434
9770
177118

Your IP: 1.179.131.129
2023-01-30 22:02

Login Form

เผยแพร่งานวิจัยปี2563

ชื่อเรื่อง   :       การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีที่ 2 กลุ่ม 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  โดยใช้วิธี การจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

ผู้วิจัย     :       นายราชพงศ์  ทองราช

 

บทคัดย่อ

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีที่ 2 กลุ่ม 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีที่ 2 กลุ่ม 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ปีที่ 2 กลุ่ม 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้วิธีการจัดการเรียน การสอนแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยผู้วิจัยเลือกกำหนดกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการ สุ่มแบบเฉพาะเจาะจง ได้แก่ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีที่ 2 กลุ่ม 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 16 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบประเมินผลการเรียนรู้วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ซึ่งมีลักษณะเป็น ข้อคำถามชนิดเลือกตอบ (Multiple choice) 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำเนินการสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง สำหรับข้อมูลที่ได้นำมาทำการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ในการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีประสิทธิผล และค่าสถิติ t-test

 

ผลการวิจัยพบว่า

                       

          ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีที่ 2 กลุ่ม 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน พบว่า นักศึกษา มีความก้าวหน้าทางพัฒนาการเรียนรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 49.03 ในขณะเดียวกันมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 4.81 คิดเป็นร้อยละ 24.05 ของคะแนนเต็ม และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 74 ถ.รามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

โทร : 074-311202 , Fax : 074-313512
Copyright © 2014. All Rights Reserved.