จำนวนผู้เข้าชม

177115
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
85
83
168
176422
5431
9770
177115

Your IP: 1.179.131.129
2023-01-30 21:43

Login Form

เผยแพร่งานวิจัยปี2563

ชื่อเรื่อง  :  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยสอน

เพื่อแก้ปัญหาระดับผลการเรียนต่ำ รายวิชาการบัญชีร่วมค้าและระบบใบสำคัญ

ผู้วิจัย    :  นางสาวนิตยา  สิงหพันธ์

 

บทคัดย่อ

 

          การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการบัญชีร่วมค้าและระบบใบสำคัญ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยสอน 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยสอน ตามแผนการจัดการเรียนการสอนที่กำหนด      

          ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับชั้น ปวช. 3 สาขาวิชาการบัญชี ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการบัญชีร่วมค้าและระบบใบสำคัญ โดยผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ได้กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนระดับชั้น ปวช. 3/2 สาขาวิชา
การบัญชี จำนวน 22 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งมีลักษณะเป็นข้อคำถามชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 15 ข้อ ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยได้รับกลับคืนมาครบ
ทุกชุด คิดเป็นร้อยละ 100 สำหรับข้อมูลที่
ได้นำมาทำการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
ทางคอมพิวเตอร์ในการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติ
t-test  

 

          ผลการวิจัยพบว่า

          นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยสอน มีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ในรายวิชาการบัญชีร่วมค้าและระบบใบสำคัญ อย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

          ค่าสัมประสิทธิ์แห่งความแปรผันหลังเรียนลดต่ำลงและมีค่าระหว่าง 0 - 15.0 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์
ดีมาก แสดงว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 74 ถ.รามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

โทร : 074-311202 , Fax : 074-313512
Copyright © 2014. All Rights Reserved.