จำนวนผู้เข้าชม

177100
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
70
83
153
176422
5416
9770
177100

Your IP: 1.179.131.129
2023-01-30 21:04

Login Form

เผยแพร่งานวิจัยปี2563

ชื่อเรื่อง    การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ปวส.2/2  การจัดการสำนักงาน

              โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่องการเขียนรายงานโครงการ  รายวิชาโครงการ

              ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557  

ผู้ศึกษาค้นคว้า   นางณัฐการ  ศรีสุวรรณ

ปีที่พิมพ์          2564

หน่วยงาน        วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

 

บทคัดย่อ

          การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ปวส.2/2  การจัดการสำนักงาน  โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องการเขียนรายงานโครงการ รายวิชาโครงการ  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช  2557  ฉบับนี้มีความมุ่งหมาย   3 ประกอบการ ดังนี้ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน รายวิชาโครงการ  รหัสวิชา 3216-8501  เรื่องการเขียนรายงานโครงการ  โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป   2) เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูปรายวิชาโครงการ  รหัสวิชา 3216-8501  เรื่องการเขียนรายงานโครงการ ในการสอนนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2/2 สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ให้ได้เกณฑ์ 80/80 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ บทเรียนสำเร็จรูป   รายวิชาโครงการ  รหัสวิชา 3216-8501  เรื่องการเขียนรายงานโครงการ  ในการสอนนักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 2/2 สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

          กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2/2 สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา จำนวน 22 คน  ใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ทำการทดลองในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2563

          เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 6 ชนิด ได้แก่ 1)บทเรียนสำเร็จรูป รายวิชาโครงการ  รหัสวิชา 3216-8501  เรื่องการเขียนรายงานโครงการ  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  รายวิชาโครงการ  รหัสวิชา 3216-8501  เรื่องการเขียนรายงานโครงการ   ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ ค่าความยากง่ายรายข้อ ตั้งแต่ 0.15 ถึง 0.79 และค่าอำนาจจำแนกรายข้อ ตั้งแต่ 0.03 ถึง 0.80 โดยมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.79 และ 3) แบบประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการใช้บทเรียนสำเร็จรูป รายวิชาโครงการ  รหัสวิชา 3216-8501  เรื่องการเขียนรายงานโครงการ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลี่ย (Mean)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ t – test for Dependent

          ผลการศึกษาพบว่า

          1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน   รายวิชาโครงการ  รหัสวิชา 3216-8501  เรื่องการเขียนรายงานโครงการ ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 2/2 สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป พบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45 และหลังเรียนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.27 แสดงว่าผู้เรียนมีพัฒนาการในการเรียนสูงขึ้นหลังจากเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป   รายวิชาโครงการ  รหัสวิชา 3216-8501  เรื่องการเขียนรายงานโครงการ โดยค่า t = 34.21 แสดงว่าผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป รายวิชาโครงการ  รหัสวิชา 3216-8501  เรื่องการเขียนรายงานโครงการ  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

2. ประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป รายวิชาโครงการ  รหัสวิชา 3216-8501  เรื่องการเขียนรายงานโครงการ  ในการสอนนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2/2 สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา กำหนดเกณฑ์ 80/80  ซึ่งบทเรียนสำเร็จรูปทำให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการในการเรียนรู้ ร้อยละ 77.7 และมีประสิทธิภาพทางการเรียนรู้หรือประสิทธิภาพของบทเรียนในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียน ร้อยละ 82.73 แสดงว่าบทเรียนสำเร็จรูป   รายวิชาโครงการ  รหัสวิชา 3216-8501  เรื่องการเขียนรายงานโครงการ มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.7361 แสดงว่าผู้เรียน มีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 73.61

3. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการใช้บทเรียนสำเร็จรูป รายวิชาโครงการ  รหัสวิชา 3216-8501  เรื่องการเขียนรายงานโครงการ ในการสอนนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2/2 สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกรายด้าน พบว่าค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจที่มีอันดับสูงสุด คือ ด้านเนื้อหา รองลงมา คือ ด้านการใช้ตัวอักษร และอันดับสาม คือ ด้านการจัดวางรูปแบบ ส่วนค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจที่มีอันดับต่ำสุด คือ การใช้รูปภาพประกอบ

 

 


 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 74 ถ.รามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

โทร : 074-311202 , Fax : 074-313512
Copyright © 2014. All Rights Reserved.