หน่วยมาตรฐานดีเด่นระดับชาติ ปีีการศึกษา 2548, 2549, 2551 และ 2552
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

- แผนกวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- แผนกวิชาชีพคอมพิวเตอร์กราฟิก
- แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
- แผนกวิชาชีพการตลาด
- แผนกวิชาชีพการบัญชี
- แผนกวิชาชีพการเลขานุการ
- แผนกวิชาชีพอาหารและโภชนาการ


- ผลงานวิจัย Research
- ศูนย์กำลังพลอาชีว V-cop
- ศูนย์ซ่อมสร้าง Fix it center
- จัดซื้อจัดจ้าง e-Acution
- ระบบงานครูที่ปรึกษา RMS2007

- วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
- วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
- วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
- วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
- วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

กิจกรรม 3D : D1 ด้านประชาธิปไตย (Democracy), D2 ด้านคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย (Decency) และ D3 ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด (Drug - Free)