ร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร
ร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร
Written on 25/01/2023, 09:27 by Pichet
2023-01-25-09-27-08 ปรับปรุงขอบเขตของงานพร้อมร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ...
Written on 10/01/2023, 07:52 by Pichet
2023-01-10-07-52-36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการครัวเบเกอรี่  จำนวน 1 ชุด...
Written on 09/01/2023, 06:28 by Pichet
2023-01-09-06-28-38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสุสำนักงาน (หนังสือเรียนและหนังสือประกอบการเรียน)...
Written on 26/12/2022, 07:19 by Pichet
1809999 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 180 เครื่อง...
Written on 20/12/2022, 04:10 by Pichet
2022-12-20-04-10-08 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ประกาศกำหนดการมอบตัว ลงทะเบียนเรียน และประชุมผู้ปกครอง...
Written on 18/12/2022, 13:00 by Pichet
2022-12-18-13-00-20 ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่...
Written on 09/12/2022, 09:21 by Pichet
2 ประชาพิจารณ์ เสนอแนะ งานซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ...
Written on 07/12/2022, 05:25 by Pichet
1-11 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา...
Written on 07/12/2022, 05:22 by Pichet
180 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา...
Written on 29/11/2022, 07:24 by Pichet
1-29-2-2565 ประชาพิจารณ์ เสนอแนะ ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศ  ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการครัวเบเกอรี่ 1...
Written on 28/11/2022, 05:12 by Pichet
180-8-11-2566 ร่างขอบเขตของงานพร้อมกับร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็น เสนอแนะ วิจารณ์...
Written on 18/11/2022, 09:21 by Pichet
2566-86 ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง...
Written on 08/11/2022, 05:17 by Pichet
2022-11-08-05-17-22 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้า...
Written on 08/11/2022, 05:12 by Pichet
180-8-11-2565 ร่างขอบเขตของงานพร้อมกับร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็น เสนอแนะ วิจารณ์...
Written on 31/10/2022, 08:04 by Pichet
2566 ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2566 จำนวน 3...
Written on 28/10/2022, 05:24 by Pichet
2-2 ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ...
Written on 19/10/2022, 00:40 by Pichet
2022-10-19-00-40-22 ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เรื่อง วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ตามแผนการจัดการศึกษา...
Written on 26/09/2022, 11:45 by Pichet
e-book-781 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ E-Book จำนวน 781 รายการ โดยวิธีคัดเลือก...
Written on 20/09/2022, 01:46 by Pichet
2565-10 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซือจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565...
Written on 08/09/2022, 08:10 by Pichet
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 65 รายการ...
Written on 23/08/2022, 08:12 by Pichet
2565-9 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565...
Written on 17/08/2022, 08:18 by Pichet
2565-8 ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ...
Written on 22/07/2022, 10:01 by Pichet
2022-07-22-10-01-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (หนังสือเรียน) โดยวิธีคัดเลือก...
Written on 20/04/2021, 09:19 by Pichet
2021-04-20-09-19-09 ประกาศเลื่อนกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา2563 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19...
Written on 05/03/2021, 04:41 by Pichet
2564-4 ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เรื่องการคัดเลือกบริษัทตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564...
Written on 22/02/2021, 09:25 by Pichet
2021-02-22-09-25-07 ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เรื่องการมอบตัวและลงทะเบียนรายวิชา นักเรียนนักศึกษาโควตา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2564...
Written on 29/01/2021, 05:15 by Pichet
2564-3 ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา มีความประสงค์จะคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุแก่นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา2564 จำนวนประมาณ 2,000 คน...
Written on 03/01/2021, 06:10 by Pichet
2021-01-03-06-10-20 ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เรื่องการงดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน และแนวทางในการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่2...
Written on 02/01/2021, 07:31 by Pichet
2564-2 กำหนดการแนะแนวเกี่ยวกับการรับสมัคร นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 มีแนวปฏิบัติดังนี้ แนวทางการสมัครเข้าศึกษาต่อ 1....
Written on 25/12/2020, 03:54 by Pichet
19 ประกาศการงดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนและแนวทางในการเฝ้าระวัง...
Written on 15/12/2020, 01:06 by Pichet
2564 ประกาศการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโดยไม่ต้องสอบคัดเลือก(โควตา) ประจำปีการศึกษา 2564...
Written on 03/12/2020, 08:11 by Pichet
2020-12-01-08-11-18 ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เรื่องหยุดการเรียนการสอนกรณีพิเศษ...
Written on 03/12/2020, 01:55 by Pichet
2 ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เรื่องหยุดกิจกรรมการเรียนการสอน  
Written on 01/12/2020, 08:11 by Pichet
2020-12-01-08-11-17 ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เรื่องหยุดการเรียนการสอนกรณีพิเศษ...
Written on 13/08/2020, 08:42 by Pichet
on-site ประกาศการเปิดสถานศึกษา On-site ครบคน ครบห้อง ครบชั้น รายละเอียดตามประกาศ  
Written on 15/06/2020, 03:40 by Pichet
1-2563-2-3-2 ประกาศการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่1/2563 ระดับปวช.2 ,3...
106330
Written on 12/06/2020, 06:02 by Pichet
2563-11 แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2563 ...
Written on 10/06/2020, 04:40 by Pichet
2020-06-10-04-40-58 แจ้งกลุ่มเรียนปรับพื้นฐานออนไลน์ของนักเรียน นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2563 รายละเอียดดังเอกสารแนบ ขอให้สแกน QR-Code เพื่อเข้ากลุ่ม่ไลน์ในการเรียนเตรียมความพร้อมเรียนปรับพื้นฐาน...
Written on 08/06/2020, 08:43 by Pichet
2563-10 ประกาศรายชื่่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปวช.สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก ประจำปีการศึกษา2563 และการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2563...
Written on 08/06/2020, 06:04 by Pichet
2563-9 ประกาศการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาระดับปวช.และปวส.เข้าศึกษาต่อ(รอบเพิ่มเติม)...
Written on 02/06/2020, 08:14 by Pichet
2020-06-02-08-14-55 ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ  ระดับปวช. สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียดตามประกาศ ขอให้ปฏิบัติตัวตามประกาศในวันที่เดินทางมาสอบ -- > คลิกที่นี่...
Written on 02/06/2020, 08:00 by Pichet
2563account ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เรื่องรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ สาขาวิชาการบัญชี ระดับปวส. ประจำปีการศึกษา2563 รายละเอียดดังเอกสารแนบ ขอให้ดำเนินการต่างๆ ตามประกาศฉบับนี้  -- > คลิกที่นี่...
Written on 01/06/2020, 07:38 by Pichet
1-2563 ประกาศการชำระเงินค่าลงทะเบียน รายวิชาของนักเรียน ระดับปวช. และปวส. ชั้นปีที่1  ประจำปีการศึกษา2563 ดังรายชื่อดังแนบ ที่ต้องชำระเงินค่าลงทะเบียน ซึ่งเป็นนักเรียน...
110190
Written on 20/05/2020, 06:32 by Pichet
2020-05-20-06-32-12 การยืนยันความประสงค์เข้าศึกษาต่อในระดับปวช.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก และปวส.สาขาการบัญชี(ปกติ)  QR-Code...
Written on 20/05/2020, 01:24 by Pichet
2563tew ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาใหม่ผู้เข้าศึกษาต่อ ระดับปวช. และปวส. ประจำปีการศึกษา2563 พร้อมแนวปฏิบัติในการมอบตัวและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รายละเอียดตามประกาศ QR Code...
Written on 08/05/2020, 07:49 by Pichet
2563-2999 ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เรื่องแนวปฏิบัติการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 (ฉบับที่2)...
Written on 02/04/2020, 06:24 by Pichet
2563-8 ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เรื่องรับนักเรียน นักศึกษาประจำปีการศึกษา2563 (รอบเพิ่มเติม)...
Written on 25/01/2023, 09:27 by Pichet
2023-01-25-09-27-08 ปรับปรุงขอบเขตของงานพร้อมร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ครั้งที่ ๒...
Written on 10/01/2023, 07:52 by Pichet
2023-01-10-07-52-36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการครัวเบเกอรี่  จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...
Written on 09/01/2023, 06:28 by Pichet
2023-01-09-06-28-38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสุสำนักงาน (หนังสือเรียนและหนังสือประกอบการเรียน)...
Written on 26/12/2022, 07:19 by Pichet
1809999 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 180 เครื่อง...
Written on 09/12/2022, 09:21 by Pichet
2 ประชาพิจารณ์ เสนอแนะ งานซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ...
Written on 07/12/2022, 05:25 by Pichet
1-11 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เรื่องประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการครัวเบเกอรี่ จำนวน 1 ชุด...
Written on 07/12/2022, 05:22 by Pichet
180 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เรื่องประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 180 เครื่อง...
Written on 29/11/2022, 07:24 by Pichet
1-29-2-2565 ประชาพิจารณ์ เสนอแนะ ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศ  ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการครัวเบเกอรี่ 1 ชุด  ตั้งแต่วันที่ 29...
Written on 28/11/2022, 05:12 by Pichet
180-8-11-2566 ร่างขอบเขตของงานพร้อมกับร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็น เสนอแนะ วิจารณ์...
Written on 18/11/2022, 09:21 by Pichet
2566-86 ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง...
Written on 18/11/2022, 09:15 by Pichet
2-18-23-2565 ร่างขอบเขตของงานพร้อมกับร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็น...
Written on 08/11/2022, 05:12 by Pichet
180-8-11-2565 ร่างขอบเขตของงานพร้อมกับร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็น เสนอแนะ วิจารณ์...
Written on 31/10/2022, 08:04 by Pichet
2566 ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2566 จำนวน 3...
Written on 26/09/2022, 11:45 by Pichet
e-book-781 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ E-Book จำนวน 781 รายการ โดยวิธีคัดเลือก...
Written on 20/09/2022, 01:46 by Pichet
2565-10 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซือจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565...
Written on 08/09/2022, 08:10 by Pichet
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 65 รายการ...
Written on 23/08/2022, 08:12 by Pichet
2565-9 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565...
Written on 17/08/2022, 08:18 by Pichet
2565-8 ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ...
Written on 08/11/2022, 05:17 by Pichet
2022-11-08-05-17-22 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้า รายละเอียดตามประกาศ
Written on 28/10/2022, 05:24 by Pichet
2-2 ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ และพนักงานรักษาความปลอดภัย รายละเอียดตามประกาศ  
Written on 13/06/2022, 12:27 by Pichet
2022-06-13-12-27-16 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการรายละเอียดตามประกาศ คลิก  
Written on 07/06/2022, 12:27 by Pichet
3-3 ประกาศวิทยาลัยอาชี่วศึกษาสงขลา เรื่องกประกาศเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่3 ส่วนที่3 เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ(เพิ่มเติม) รายละเอียดตามประกาศ  
Written on 06/06/2022, 10:34 by Pichet
1-3 ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เรื่อง ประกาศผลการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ รายละเอียดตามประกาศ  
Written on 25/05/2022, 18:10 by Pichet
dsadasdsa  ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษา เรื่องประกาศวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการ รายละเอียดดังเอกสารแนบ    
Written on 05/05/2022, 03:21 by Pichet
2022-05-05-03-21-11 ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) จำนวน 1 อัตรา  และ ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ด้านบริหารงานทั่วไป)  จำนวน 1 อัตรา  รายละเอียดตามประกาศ  พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)  จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ด้านบริหารงานทั่วไป)  จำนวน 1 อัตรา 
Written on 21/02/2022, 10:18 by Pichet
2022-02-21-10-18-03 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ รายละเอียดตามประกาศ  
Written on 31/01/2022, 11:19 by Pichet
2022-01-31-11-19-11 ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เรื่องกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ รายละเอียดตามประกาศ  
Written on 17/01/2022, 03:58 by Pichet
2022-01-17-03-58-45 ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียคลิกที่นี่
Written on 03/12/2021, 01:44 by Pichet
2021-12-03-01-44-06 ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เรื่องประกาศผลการสอบภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียดตามประกาศ  
Written on 01/12/2021, 07:18 by Pichet
1-2 ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เรื่อง ประกาศผลการประเมินสมรรถนะครั้งที่1 เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ รายละเอียดตามประกาศ  
Written on 24/11/2021, 10:12 by Pichet
2021-11-24-10-12-35 ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินสมรรถนะ ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดดังเอกสารแนบ    
Written on 24/11/2021, 10:06 by Pichet
2021-11-24-10-06-10 ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่่วคราว รายละเอียตามประกาศ  
Written on 09/11/2021, 09:29 by Pichet
2021-11-09-09-29-06 ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เรื่องรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียดตามประกาศ  
Written on 09/11/2021, 06:57 by Pichet
2021-11-09-06-57-18 ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) รายละเอียดตามประกาศ - รายละเอียดประกาศการรับสมัคร - ขั้นตอนการสมัคร - ใบสมัครพนักงานราชการ - แบบคำร้องขอสมัครพนักงานราชการ - บัตรประจำตัวผู้สมัครพนักงานราชการ
Written on 27/09/2021, 11:45 by Pichet
2021-09-27-11-45-15 ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ รายละเอียดตามประกาศ  
Written on 17/09/2021, 02:55 by Pichet
1 ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เรื่องประกาศผลการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดตามประกาศ  
Written on 16/09/2022, 06:19 by Pichet
2022-09-16-06-19-41ชมรมวิชาชีพการบัญชี...
Written on 16/09/2022, 01:52 by Pichet
2022-09-16-01-52-32ชมรมวิชาชีพการบัญชี ขอเชิญร่วม "โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิจิตอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)...
Written on 23/08/2022, 03:06 by Pichet
2022-08-23-03-06-44 ขอเชิญนักเรียน...
Written on 25/07/2022, 01:24 by Pichet
2022-07-25-01-24-42ขอเชิญขวนนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ...
Written on 19/10/2020, 06:41 by patchaniya
63
Written on 16/10/2020, 06:30 by Pichet
2020-10-16-06-30-52 ประชาสัมพันธ์ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ จัดทำโครงการอบรมมารยาทการเข้าสู่สังคม วันที่ 20 ตุลาคม 2563 08-12.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา...
Written on 20/08/2019, 06:25 by patchaniya
2019-08-20-06-25-42 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาที่มีความสนใจ เข้าร่วมการแข่งขัน ทักษะพิมพ์ดีด จับเวลาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ด้วยคอมพิวเตอร์ ในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม...
Written on 05/08/2019, 08:50 by Pichet
2019-08-05-08-50-25ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย กิจกรรม จิตอาสา "รักษ์ภาษาไทย" โดย ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์...
Written on 31/07/2019, 08:02 by Pichet
2019-07-31-08-02-06ประชาสัมพันธ์โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพา (ภาฯ)...
Written on 22/07/2019, 06:27 by Pichet
2019-07-22-06-27-13 ประชาสัมพันธ์โครงการอาชีวจิตอาสากิจกรรมพัฒนาวัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว...
Written on 09/07/2019, 09:17 by Pichet
2019-07-09-09-17-52 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ และประกวดแผนธุรกิจ ของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562 ณ...
Written on 26/01/2023, 07:50 by patchaniya
2023-01-26-07-50-29 วันที่ 26 มกราคม 2566 นางอมรรัตน์ จันวัฒนะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา...
Written on 26/01/2023, 07:46 by patchaniya
2023-01-26-07-46-20 วันที่ 25 มกราคม 2566 นางอมรรัตน์ จันวัฒนะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา...
Written on 26/01/2023, 07:40 by patchaniya
vocational-national-educational-test-v-net-digital-testing วันที่ 21 มกราคม 2566 นางสาธิตา ทันตเวช รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3...
Written on 26/01/2023, 07:24 by patchaniya
2023-01-26-07-24-54 วันที่ 19 มกราคม 2566 นางอมรรัตน์ จันวัฒนะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา...
Written on 26/01/2023, 07:18 by patchaniya
3-5 วันที่ 18 มกราคม 2566 นางอมรรัตน์ จันวัฒนะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา...
Written on 17/01/2023, 03:58 by patchaniya
2566-3  วันที่ 12 มกราคม 2566 นางอมรรัตน์ จันวัฒนะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา พร้อมด้วยนางอนงค์นาถ...
Written on 17/01/2023, 03:52 by patchaniya
2023-01-17-03-52-31 วันที่ 16 มกราคม 2566 นางอมรรัตน์ จันวัฒนะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร...
Written on 17/01/2023, 03:45 by patchaniya
2566-2 วันที่ 14 มกราคม 2566 นางอมรรัตน์ จันวัฒนะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา มอบหมายให้คุณครูบัญชา...
Written on 13/01/2023, 04:24 by patchaniya
changthong-academy-barista-on-campus-2022-3 วันที่ 11 มกราคม 2566 นางอมรรัตน์ จันวัฒนะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา...
Written on 13/01/2023, 04:18 by patchaniya
19 วันที่ 10 มกราคม 2566 นางอมรรัตน์ จันวัฒนะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา...
Written on 28/12/2022, 03:32 by patchaniya
2565-24 วันที่ 22 ธันวาคม 2565 นางอมรรัตน์ จันวัฒนะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ...
Written on 22/12/2022, 02:31 by patchaniya
2022-12-22-02-31-47 วันที่ 21 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา จัดพิธีสวดมนต์บทเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่...
Written on 21/12/2022, 10:03 by patchaniya
2022-12-21-10-03-15 วันที่ 20 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา จัดพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ...
Written on 21/12/2022, 09:58 by patchaniya
fin-we-can-do-season-4 วันที่ 15 ธันวาคม 2565 นางอมรรัตน์ จันวัฒนะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา มอบหมายให้นายศักดิ์ดา...
Written on 20/12/2022, 09:51 by patchaniya
33-2565-12-16-2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เข้าร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)...
Written on 20/12/2022, 08:24 by patchaniya
2565-23 วันที่ 9 ธันวาคม 2565 นางอมรรัตน์ จันวัฒนะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา...
Written on 06/12/2022, 08:14 by patchaniya
2022-12-06-08-14-41 วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นางอมรรัตน์ จันวัฒนะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา...
Written on 06/12/2022, 07:58 by patchaniya
2565-22 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นางอนงค์นาถ เจริญศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วย...
Written on 06/12/2022, 07:55 by patchaniya
the-arts-landmarks-in-thailand วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายวรณัฎฐ์ หนูรอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา...
Written on 06/12/2022, 07:40 by patchaniya
2022-12-06-07-40-52 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ขอแสดงความยินดี กับ คุณครูวทันยา ทองเส้ง ครูภาควิชาอาหารและโภชนาการ...
Written on 31/07/2021, 14:51 by patchaniya
2563-5 มอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา...
Written on 31/07/2021, 14:12 by patchaniya
2021-07-31-14-12-12 นักเรียน นักศึกษา ภาควิชาศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ที่ได้รับรางวัล จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ...
Written on 31/07/2021, 13:55 by patchaniya
v-net-digital-testing-2563  วันที่ 5 เมษายน 2564 นายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ทำหน้าที่ หัวหน้าสนามสอบ...
Written on 23/03/2021, 06:42 by patchaniya
2563-4 นายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดโครงการวิชาชีพ...
Written on 20/03/2021, 06:38 by patchaniya
2021-03-31-06-38-34 นายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา...
Written on 17/03/2021, 06:36 by patchaniya
2021-03-31-06-36-21 นายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา มอบประกาศเกียรติคุณ “เด็กดีศรีสงขลา”...
Written on 15/03/2021, 06:31 by patchaniya
2021-03-31-06-31-16 นางอนงค์นาถ เจริญศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา...
Written on 12/03/2021, 06:26 by patchaniya
s  นายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการออนไลน์...
Written on 11/03/2021, 06:23 by patchaniya
2021-03-31-06-23-03 นางอนงค์นาถ เจริญศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา กำกับ ดูแล การจัดกิจกรรม...
Written on 25/02/2021, 04:25 by patchaniya
2021-03-03-04-25-31 นายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เข้าเยี่ยมชม และให้กำลังใจ นักเรียน...
Written on 18/02/2021, 07:44 by patchaniya
e-testing นางสาวอนัญญา เรืองเพ็ง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ เข้าเยี่ยมชม และให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษา...
Written on 05/02/2021, 07:41 by patchaniya
2021-02-18-07-41-27 นายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครู...
Written on 28/01/2021, 02:27 by patchaniya
2021-02-03-02-27-22 ขอแสดงความยินดี กับนางสาวณัฐธิดา ตันชะโร นักเรียนระดับชั้น ปวช.2/1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ...
Written on 13/01/2021, 03:46 by patchaniya
2021-01-25-03-46-09 นายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เป็นประธานในการปฐมนิเทศนักเรียน...
Written on 25/12/2020, 23:09 by patchaniya
2021-01-13-08-47-09  นางสาวอนัญญา เรืองเพ็ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เข้าตรวจเยี่ยม...
Written on 25/12/2020, 08:49 by patchaniya
2021-01-13-08-49-52 นางสาวอนัญญา เรืองเพ็ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เข้าตรวจเยี่ยม...
Written on 24/12/2020, 02:10 by patchaniya
12  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ร่วมบริจาคโลหิต...
Written on 02/12/2020, 02:38 by patchaniya
2020-12-04-02-38-52  ขอแสดงความยินดี กับนายนันทวัฒน์ เชียะคง นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง...
Written on 09/10/2020, 04:42 by patchaniya
2020-10-14-04-42-21 นายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา...
Written on 25/09/2020, 03:12 by patchaniya
2563-3 นายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการคุณธรรมของสถานศึกษา...
Written on 24/09/2020, 03:18 by patchaniya
2020-10-02-03-18-21 นายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด การประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง...
Written on 24/09/2020, 03:14 by patchaniya
2020-10-02-03-14-31 นางอนงค์นาถ เจริญศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา...
Written on 19/09/2020, 03:02 by patchaniya
2020-10-02-03-02-55  นายบัญชา พุทธวาศรี หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วย นางสาวเนตรดาว แซ่หล่าย...
Written on 18/09/2020, 03:05 by patchaniya
2020-10-02-03-05-43  นายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา...
Written on 26/01/2023, 07:50 by patchaniya
2023-01-26-07-50-29 วันที่ 26 มกราคม 2566 นางอมรรัตน์ จันวัฒนะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา...
Written on 26/01/2023, 07:46 by patchaniya
2023-01-26-07-46-20 วันที่ 25 มกราคม 2566 นางอมรรัตน์ จันวัฒนะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา...
Written on 26/01/2023, 07:40 by patchaniya
vocational-national-educational-test-v-net-digital-testing วันที่ 21 มกราคม 2566 นางสาธิตา ทันตเวช รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3...
Written on 26/01/2023, 07:24 by patchaniya
2023-01-26-07-24-54 วันที่ 19 มกราคม 2566 นางอมรรัตน์ จันวัฒนะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา...
Written on 26/01/2023, 07:18 by patchaniya
3-5 วันที่ 18 มกราคม 2566 นางอมรรัตน์ จันวัฒนะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา...
Written on 17/01/2023, 03:58 by patchaniya
2566-3  วันที่ 12 มกราคม 2566 นางอมรรัตน์ จันวัฒนะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา พร้อมด้วยนางอนงค์นาถ...
Written on 17/01/2023, 03:52 by patchaniya
2023-01-17-03-52-31 วันที่ 16 มกราคม 2566 นางอมรรัตน์ จันวัฒนะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร...
Written on 17/01/2023, 03:45 by patchaniya
2566-2 วันที่ 14 มกราคม 2566 นางอมรรัตน์ จันวัฒนะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา มอบหมายให้คุณครูบัญชา...
Written on 13/01/2023, 04:24 by patchaniya
changthong-academy-barista-on-campus-2022-3 วันที่ 11 มกราคม 2566 นางอมรรัตน์ จันวัฒนะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา...
Written on 13/01/2023, 04:18 by patchaniya
19 วันที่ 10 มกราคม 2566 นางอมรรัตน์ จันวัฒนะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา...
Written on 28/12/2022, 03:32 by patchaniya
2565-24 วันที่ 22 ธันวาคม 2565 นางอมรรัตน์ จันวัฒนะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ...
Written on 22/12/2022, 02:31 by patchaniya
2022-12-22-02-31-47 วันที่ 21 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา จัดพิธีสวดมนต์บทเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่...
Written on 21/12/2022, 10:03 by patchaniya
2022-12-21-10-03-15 วันที่ 20 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา จัดพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ...
Written on 21/12/2022, 09:58 by patchaniya
fin-we-can-do-season-4 วันที่ 15 ธันวาคม 2565 นางอมรรัตน์ จันวัฒนะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา มอบหมายให้นายศักดิ์ดา...
Written on 20/12/2022, 09:51 by patchaniya
33-2565-12-16-2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เข้าร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)...
Written on 20/12/2022, 08:24 by patchaniya
2565-23 วันที่ 9 ธันวาคม 2565 นางอมรรัตน์ จันวัฒนะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา...
Written on 06/12/2022, 08:14 by patchaniya
2022-12-06-08-14-41 วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นางอมรรัตน์ จันวัฒนะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา...
Written on 06/12/2022, 07:58 by patchaniya
2565-22 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นางอนงค์นาถ เจริญศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วย...
Written on 06/12/2022, 07:55 by patchaniya
the-arts-landmarks-in-thailand วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายวรณัฎฐ์ หนูรอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา...
Written on 06/12/2022, 07:40 by patchaniya
2022-12-06-07-40-52 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ขอแสดงความยินดี กับ คุณครูวทันยา ทองเส้ง ครูภาควิชาอาหารและโภชนาการ...
Written on 25/09/2021, 03:11 by Pichet
2021-09-25-03-11-45 ในเมื่อ วันที่ 21 กันยายน 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...
Written on 25/06/2019, 06:32 by patchaniya
2019-06-25-06-32-25 นายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา...
Written on 20/03/2019, 03:19 by patchaniya
fix-it-center นายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อม...
Written on 24/07/2017, 00:50 by Pichet
2559-2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาจัดฝึกอบรมวิชาชีพตามโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรี...
Written on 18/07/2017, 00:55 by Pichet
2018-10-02-00-55-09 ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาร่วมให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ...
Written on 17/07/2017, 07:56 by Pichet
fix-it-center-thailand-4-0 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ได้จัดโครงการโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER THAILAND...
Written on 15/07/2017, 00:48 by Pichet
2018-10-02-00-48-09 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาจัดฝึกอบรมวิชาชีพการทำเบเกอรี่ให้กับกลุ่มประชาชนบ้านมิไร อำเภอสทิงพระ...
Written on 14/07/2017, 00:43 by Pichet
2559   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาจัดฝึกอบรมวิชาชีพการประดิษฐ์ดอกกุหลาบวาเลนไทน์และพวงกุญแจให้กับนักเรียนและครู...
Written on 10/07/2017, 07:57 by Pichet
fix-it-center-thailand-4-1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ได้จัดกิจกรรมบริการ การพัฒนา (TopUp) ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่า...

DIRECTOR


Mr. Manascha  Chucherd

DIRECTOR 
Songkhla Vocational College

Education Link


Deputy Director

Mr. Sakda Musikanilapan
Deputy Director Resouce
Miss Anunya Rueangpeng
Deputy Director Planing
Mrs. Anongnad Charoensri
Deputy Director Develop

SVC Weblink

Visitors Counter

2390966
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2270
2696
9755
2371373
4966
40555
2390966

Your IP: 1.179.131.129
2023-02-02 23:41

WEB LINKวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 74 ถ.รามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

Songkhla Vocational College 74 Ramwithi Rd., Bo Yang, Mueang Songkhla, 90000
Copyright © 2014. All Rights Reserved.