สำรวจความคิดเห็น

สารประโยชน์ที่ได้จากเว็บนี้

จำนวนผู้เข้าชม

2661357
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
430
601
2290
2653417
22638
48858
2661357

Your IP: 1.179.131.129
2023-09-21 22:16

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กำหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรี ความเป็นข้าราชการ และความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการ พร้อมอำนวยการแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ

เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยง

แผนการป้องกันทุจริต

วัฒนธรรมองค์กร

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

คณะกรรมการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงาน

1.การบริหารงานแผนการดำเนินงาน
   1.1 แผนปฏิบัติราชการประจำปี
      • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายภาคเรียน
      • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   1.2 การให้บริการ
      • มาตรฐานการให้บริการ
      • ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ
      • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ E-Service
   1.3 การปฏิบัติงาน
      • มาตรฐานการปฏิบัติงาน
   1.4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
      • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
      • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายภาคเรียน
      • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี

2.การบริหารงานงบประมาณ
   - การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
      • แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
      • ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
      • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
      • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

3. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

4. การส่งเสริมความโปร่งใส

5. การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

6. มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ผู้อำนวยการสถานศึกษา


นางอมรรัตน์ จันวัฒนะ
ผู้อำนวยการวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสงขลา

รองผู้อำนวยการ

ชาญชัย ประทีปเกาะ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
อนงค์นาถ เจริญศรี
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาฯ
ศักดิ์ดา มูสิกนิลพันธ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ
กรีฑา ดิษโสภา
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

เว็บไซต์การศึกษา

SVC Weblink

แผนปฏิบัติการประจำปี

WEB LINKวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 74 ถ.รามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

Songkhla Vocational College 74 Ramwithi Rd., Bo Yang, Mueang Songkhla, 90000
Copyright © 2014. All Rights Reserved.