โรงแรมดาหลาวิลล์
ห้องพักสำหรับผู้มาใช้บริการ
บรรยากาศภายในโรงแรม
บรรยากาศภายในโรงแรม

งานบริการห้องพัก

ห้องพักเตียงคู่
ห้องพักเตียงคู่
ห้องพักเตียงเดี่ยว
ห้องพักเตียงคู่
ห้องพักเตียงคู่

ดาหลาวิลล์บริการ

ห้องจัดเลี้ยง
ห้องจัดเลี้ยง
ห้องประชุมสัมมนา

โรงแรมดาหลาวิลล วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ถ.รามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

โทร : 074-321980