วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา " มุ่งจัดการศึกษาวิชาชีพด้วยเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพตามความต้องการของตลาดแรงงาน "

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

นโยบายใช้งานคุกกี้

 ระบบ RMS

  ระบบห้องสมุด


 ระบบศธ.02 


 ระบบสมัครเข้าศึกษาต่อ

โรงแรมดาหลาวิลล์


|| ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา


  1. ข่าวอัพเดท
  2. จัดซื้อจัดจ้าง
  3. รับสมัครงาน
  4. ชมรมวิชาชีพนักศึกษา

Lorem Ipsum ...

 สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้3 ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ

 

ชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ขอเชิญเช้าร่วมอบรมตามโครงการฝึกมารยาทการเข้าร่วมสังคม ในวันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

ชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ขอเชิญชวน ครู นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมภาวะผู้นำ ในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

โครงการหลังคาเขียว ดำเนินการโดยชมรมวิชาการบัญชี

green


||  แนะนำข้อมูลของสาขาที่เปิดสอน  || 


พันธกิจ

เป้าหมายของเรา

ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงสู่ตลาดแรงงาน

พันธกิจที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีคุณภาพและเป็นมาตรฐานด้วยหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะวิชาชีพและมีคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะหลักและสมรรถนะด้านวิชาชีพอย่างเป็นมาตรฐาน

พันธกิจที่ 4 สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ

พันธกิจที่ 5 ยกระดับเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาและบริการวิชาการวิชาชีพสู่ชุมชน


 นางอมรรัตน์  จันวัฒนะ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา


 

||   ABOUT SCHOOL  ||

แนะนำวิทยาลัย

    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา จัดตั้งขึ้นบนเนื้อที่ราชพัสดุ จำนวน 7 ไร่ 6.8 ตารางวา และในปี พ.ศ. 2518 ได้ขอใช้ที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพิ่มอีกจำนวน 4 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา รวมเนื้อที่ทั้งหมด 11 ไร่ 1 งาน 56.8 ตารางวา เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2481 มีชื่อว่า “โรงเรียน ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสงขลา” สังกัดกรมวิชาการ กระทรวงธรรมการ

 

โดยรับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นประถมปีที่ 4 เข้าเรียนวิชาแผนกช่างเย็บเสื้อผ้า แผนกช่างทอผ้า ส่วนสถานที่เรียนต้องแยกกันเรียน คือ แผนกช่างเย็บเสื้อผ้าใช้อาคารชั้นล่างของบ้านพักศึกษาธิการจังหวัดเป็นสถานที่เรียน (บริเวณวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลาในปัจจุบัน)

||  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  ||

| วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา


 
นายกรีฑา ดิษโสภา
รองผู้อำนวยการฯฝ่ายบริหารทรัพฯ
 
นายกรีฑา ดิษโสภา
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
 
นายธีระ  โพธิ์ทอง
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาฯ
 
นางสาวอภิชญา  คุณาชีวะ
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ

||  Fanpage ||


| งานประชาสัมพันธ์

||   GOOGLE CALENDER   ||

ปฏิทินกิจกรรม

" Google MAP "

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

Songkhla Vocational College