วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา " มุ่งจัดการศึกษาวิชาชีพด้วยเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพตามความต้องการของตลาดแรงงาน "

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

นโยบายใช้งานคุกกี้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือติดต่องานทะเบียนโทร 0-7431-1202 ต่อ 517

 ระบบ RMS

  ระบบห้องสมุด


  ไปยังเว็บไซต์เดิม


 ระบบศธ.02 


 ระบบสมัครเข้าศึกษาต่อ

|| ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา


  1. ข่าวอัพเดท
  2. จัดซื้อจัดจ้าง
  3. รับสมัครงาน
  4. ชมรมวิชาชีพนักศึกษา

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

 สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้3 ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ

 ประกาศผลการประเมินสมรรถนะครั้งที่1 เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

วิทยาลัยอาชีวศึกษาประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

 ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษา เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยมีรายละเอียดตามประกาศ

ประกาศผลผู้ขนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้ร้บการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2566) 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 วัสดุสำนักงาน (หนังสือประกอบการเรียน) จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หนังสือเรียนและหนังสือประกอบการเรียน) จำนวน รายการ โดยวิธีการคัดเลือก รายละเอียดตามประกาศ

Lorem Ipsum ...

 สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้3 ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ

 ประกาศผลการประเมินสมรรถนะครั้งที่1 เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ รายละเอียดตามประกาศ

โครงการหลังคาเขียว ดำเนินการโดยชมรมวิชาการบัญชี

green


||  แนะนำข้อมูลของสาขาที่เปิดสอน  || 


พันธกิจ

เป้าหมายของเรา

“มุ่งจัดการศึกษาวิชาชีพด้วยเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน”

พันธกิจที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนการสอนให้เกิดกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
พันธกิจที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
พันธกิจที่ 3 บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
พันธกิจที่ 4 บริหารจัดการงบประมาณโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
พันธกิจที่ 5 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เก่ง ดี มีสุข
พันธกิจที่ 6 พัฒนาระบบบริการข้อมูลสารสนเทศและระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ
พันธกิจที่ 7 ยกระดับเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษาและบริการวิชาการวิชาชีพ
พันธกิจที่ 8 ส่งเสริมสนับสนุน งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อต่อยอดสู่ชุมชนและธุรกิจ


 นางอมรรัตน์  จันวัฒนะ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา


 

||   ABOUT SCHOOL  ||

แนะนำวิทยาลัย

    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา จัดตั้งขึ้นบนเนื้อที่ราชพัสดุ จำนวน 7 ไร่ 6.8 ตารางวา และในปี พ.ศ. 2518 ได้ขอใช้ที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพิ่มอีกจำนวน 4 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา รวมเนื้อที่ทั้งหมด 11 ไร่ 1 งาน 56.8 ตารางวา เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2481 มีชื่อว่า “โรงเรียน ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสงขลา” สังกัดกรมวิชาการ กระทรวงธรรมการ

 

โดยรับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นประถมปีที่ 4 เข้าเรียนวิชาแผนกช่างเย็บเสื้อผ้า แผนกช่างทอผ้า ส่วนสถานที่เรียนต้องแยกกันเรียน คือ แผนกช่างเย็บเสื้อผ้าใช้อาคารชั้นล่างของบ้านพักศึกษาธิการจังหวัดเป็นสถานที่เรียน (บริเวณวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลาในปัจจุบัน)

||  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  ||

| วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา


 
นายชาญชัย ประทีปเกาะ
รองผู้อำนวยการฯฝ่ายบริหารทรัพฯ
 
นายกรีฑา ดิษโสภา
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
 
นายธีระ  โพธิ์ทอง
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาฯ
 
นางสาวอภิชญา  คุณาชีวะ
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ

||  Fanpage ||


| งานประชาสัมพันธ์

วันพุธ, 22 พฤศจิกายน 2566 15:17

||   GOOGLE CALENDER   ||

ปฏิทินกิจกรรม

" Google MAP "

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

Songkhla Vocational College